Pamiętajmy o odśnieżaniu - Wiadomości - KPP w Rypinie

Wiadomości

Pamiętajmy o odśnieżaniu

Data publikacji 10.01.2019

Duże opady śniegu spowodowały utrudnienia na drogach, ale także mogą powodować zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet życia! Nieodśnieżone chodniki, zwisające sople lodu czy zalegający śnieg na dachach stwarzają realne zagrożenie dla nas i naszego mienia. Dlatego też, policjanci przypominają o odśnieżaniu.

W związku z występującymi opadami śniegu i koniecznością odśnieżania chodników przypominamy o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach nieruchomości. Obowiązki te wynikają między innymi z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Do obowiązków należy oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń.

Należy również usuwać z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sople lodowe i nawisy śniegu, niezwłocznie po ich powstaniu.

Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Policja przypomina też o obowiązku dokładnego odśnieżania samochodów, który spoczywa na  kierujących. Dokładne odśnieżenie pojazdu, przede wszystkim szyb i świateł, zapewni dostateczne pole widzenia kierowcy, prawidłowe działanie oświetlenia pojazdu, jak również czytelność tablic rejestracyjnych. Należy pamiętać o usunięciu z dachu pojazdu lub przyczepy lodu, który, spadając, może spowodować uszkodzenie innego pojazdu lub doprowadzić do poważnego wypadku. Korzystając z prawidłowo utrzymanego pojazdu kierujący zapewni bezpieczeństwo sobie i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz uniknie grzywny w drodze mandatu karnego.

Artykuł 66 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym mówi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu.

Zatem poruszanie się po drodze publicznej pojazdem, którego przejrzystość oszronionych szyb ogranicza widoczność jest naruszeniem normy prawa, ujętej w art. 97 Kodeksu Wykroczeń. Za takie wykroczenie policjant możne nałożyć mandat w kwocie od 20 do 500 zł.

 

 

Autor: st. asp. Dorota Rupińska
Publikacja: st. asp. Dorota Rupińska